China Business Development Associates

David Stiefel - CBDA ZhongMei Chairman & Managing Director
China Business Development Associates, Inc. (Shanghai)
Z
hongMei Investment & Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd.
Zhi Di Edifice Office Building, Suites # 805-807
21 Cheng Jia Qiao Road, Hong Qiao
Shanghai, 201103   CHINA
China Direct: +86-21-6268-6067
China Fax:  +86-21-6401-0001
China Mobile: +86-139-0168-3709
US Mobile: +1-904-400-1875
Email: davidstiefel@cbda.us

Steve Wyatt - Director
China Mobile: +86-138-0181-8494
Email: stevewyatt@cbda.us

Zhang L
iang - Director
China mobile: +86-13
9-1708-7157
Email: e
ric.zhang823@cbda.us


Email contact address:  davidstiefel@cbda.us